Nieuwe stap voor stapkaart voor Spoelspijkers

18 Hartley-oscillator Het is een LC kring, uitgevonden via Ralph Hartley in 1915, die bestaan uit een paar spoelen en een condensator. Een condensator kan zijn hierbij parallel geschakeld aan de spoelen. Doorgaans wordt hier ons spoel aangewend betreffende een middenvertakking. Dit kan zijn van betekenis bij dit opwekken over inductie over de spoel. fig 3: Hartley-oscillator Voor die spoel blijft de oscillatie in stand door een verbinding over de spoel met een transistor. Hierdoor kan een deel met dit uitgezonden radiosignaal worden opgevangen. De oscillatiefrequentie van de Hartley-oscillator is betreffende die formule te berekenen: Hier is door middel van een koppelingscondensator het uitgangssignaal tot een transformator teruggebracht.

You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

10 Deze theorie werd bevestigd via Isaac Newton, deze meende ook het gemakkelijk uit fotonen bestond. Dit werden echter tegengesproken via Christiaan Huygens welke beweerde dat lichtwegend ons golfbeweging was met dit verschijnsel interferentie (uitdoving) ingeval bewijs. Figuur 6: Interferentie voor gemakkelijk Merkbaar licht kan zijn alsook hiermee afhankelijk met drie factoren: Lichtsterkte (amplitude over de golf) Kleur (golflengte van een golf) Polarisatie ( de trillingsrichting met de golf) Het gemakkelijk zal met ons universele snelheid met m/s, ook wel een lichtconstante genoemd die is aangeduid met c.

17 AM signalen zenden Oscillatoren Dit zenden betreffende AM signalen is gebaseerd op een theorie betreffende de amplitudemodulatie, welke voorheen is besproken. Voor het zenden is uitgegaan aangaande ons standaard signaal, de draaggolf. Die wordt vervaardigd via een oscillator. Dit kan zijn een bepaalde schakeling welke een periodiek signaal op mag wekken. fig 4: Een oscillator We beginnen met de oscillator daar hierbij de opwekking met het signaal begint. Daar zijn enkele soorten oscillatoren betreffende ieder hun eigen verschillende eigenschappen. We zullen een voornaamste varianten hieronder bepraten, eerst moeten we uiteenzetten hoe een oscillator in dit doorgaans in mekaar zit.

24 AM signalen onthalen AM detectie Om AM signalen te ontvangen is een AM radio nodig. Een diode mag wanneer detector werken voor AM signalen. Aangezien ons diode een zogenaamde halfgeleider is, hij laat maar langs 5 kant stroom via, mag deze een oorspronkelijke informatiesignalen terugwinnen (zie een afbeelding hiernaast). Een drempelspanning van een diode is een minimale sensatie welke benodigd is om door de diode in doorlaatrichting te aankomen. Het verschilt via dit gebruikte bouwstof in een diode. Zo heeft een siliciumdiode ons Diode bewerkt signaal hogere drempelspanning dan een germaniumdiode. Dus zal er ons krachtiger signaal benodigd zijn om door ons siliciumdiode te aankomen vervolgens via een germaniumdiode. LC-kring Om geen wirwar over zenders via mekaar te beluisteren, zal er één bepaalde radiozender uit de ether gefilterd horen te geraken. Dat zal door middel van zogenaamde LCkringen (dit wordt ook wel trillingskringen), welke bestaan uit een spoel en condensator. Ons geladen condensator bezit elektrische vitaliteit, ons spoel waar stroom doorheen loopt bezit magnetische kracht. Indien je die sterkte aan elkaar via laat melden, gebeurt dat in een bepaald ritme. Een condensator is dan ontladen via de spoel. Een spoel zet een kracht aangaande een condensator teneinde in magnetische sterkte. Aansluitend laadt de spoel een condensator alweer op.

23 Dit verzenden met dit signaal De fundering betreffende het daadwerkelijke verzenden betreffende een signaal ligt voor dit feit dat ons wisselstroom (dit eerdergenoemde discrete signaal) elektromagnetische golven opwekt. De elektromagnetische golven die op deze plaats opkomen kunnen geraken verzonden betreffende een antenne. In die paragraaf staat de antenne centraal, omdat het basisbestanddeel aangaande een zender een laatste stap is tot dit zenden aangaande het signaal via de ether. Een grondlegger met de antenne van meteen is Nikola Tesla. Met een hand aangaande bestaan ontdekking betreffende betrekking tot het overbrengen over vermogen betreffende spoelen naar gloeilampen legde deze de fundering vanwege verscheidene soorten antennes die we momenteel gebruiken. In dit algemeen bestaan antennes te verdelen in zendantennes en ontvangstantennes. Wij veven meteen alleen een zendantennes, maar dit principe betreffende deze 2 antennes is grotendeels identiek. Een antenne verzendt dus elektromagnetische straling. Indien ons antenne echter straling al die kanten uit zou zenden zou het zenden en onthalen betreffende signalen haast bespottelijk worden. Talloze elektromagnetische golven met hun persoonlijk specifieke info gaan al die kanten op en door mekaar heen, waardoor een ontvangstantennes ook talloze signalen onthalen.

16 Een mate betreffende modulatie wordt weergegeven via de modulatiediepte: m = (A geluidssignaal /A draaggolf ) x 100 % Zijbanden Naast een draaggolf blijken er alsnog 2 zijbanden meegezonden te geraken. De minimumfrequentie wegens draaggolven betreffende radiosignalen is gesteld op 100 khz. Een bandbreedte aangaande een draaggolf is te verwaarlozen. Welke betreffende de zijbanden ook niet. De frequenties met de zijbanden liggen wat boven en iets tussen die van de draaggolf.

26 Kristalradio s in praktijk Eenvoudigst mogelijke radio Werking Natuurlijk geraken er op heel wat meerdere frequenties signalen uitgezonden, zeker om 1 bepaald radiostation te ontdekken dien daar 1 signaal uitgefilterd geraken. Echter als een ontvanger zich dichtbij ons zender betreffende ons radiostation bevindt, is dit signaal zo duurzaam het het al die andere verdringt. Vervolgens kan zijn een filter ook niet nodig en mag een AM radio heel simpel opgebouwd geraken, zie de schakeling hiernaast. Zo n AM radio bestaan uit de eerstvolgende onderdelen: Antenne Een antenne ontvangt het signaal. Ons antenne is gewoon een metalen stick ofwel lange draad die ervoor zorgt dat daar een omvangrijk stuk metaal is waarmee de radiosignalen in aanraking aankomen. Diode De diode zit als detector. Metalen stok De ene kant over de diode is betreffende de antenne aangevoegd. De overige kant over de diode dien geaard worden.

29 Problemen en verbeteringen Teneinde te beginnen met ontwerp Blauw. Deze heeft ons afstelbare condensator. In eerste instantie kwam er alsnog geen geluid via een koptelefoon. Het bleek uiteraard het wij een zoveel essentiële condities voor echt ontvangst en klank ook niet hadden toegepast. Wij gingen ten allereerste zorgen vanwege een aardeaansluiting, welke belangrijk kan zijn voor een overduidelijk signaal. Dit allerbelangrijkste is toch get more info immers een antenne. Toen de lange antenne hoog en behalve hadden haken en tevens gezorgd hadden vanwege een aardeaansluiting, hadden wij direct zeer overduidelijk, ruisloos radiogeluid. Een schuifradio gaf op die manier ook klank. Desalniettemin was het signaal veel zwakker. Het belangrijkste verschil met model Blauw is het een antenne voor deze radio op een aftakking betreffende een spoel kan zijn aangesloten. Wij hebben over de leverancier met dit bouwpakket desalniettemin als reparatie tips gekregen teneinde een antenne verder ergens anders met te sluiten. Toen werd dit signaal veel duidelijker. Allebei de radio s beschikken over we verder aangesloten op ons setje computerluidsprekers. Indien het volume op zijn hoogst staat, kan zijn dit klank via ons gehele kamer hoorbaar. Gevolgen Aan deze twee LC-kringen hebben we een aantal metingen volbracht met ons LCR-meter. Die mag zelfinductie met een spoel, een capaciteit over een condensator en weerstanden meten.

You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

Dit merk bezit ernaast ook een bijzonder prima garantiebewijs op al die productie die ervoor zorgt dat je lang ervan kunt genieten.

Ook meteen gaat een radiotechnologie zich steeds meer blijven ontwerpen totdat een omzetting van analoog naar discreet bijna direct is en het versturen over radiogolven aan een hele aarde geoorloofd is zonder storingen en verschillende problemen. 6

Our price is lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, we cannot opvoering you the price in catalog or the product page.

You have no obligation to purchase the middel once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

Bekijk dit rapport over Spoelspijkers

25 Een capaciteit betreffende een condensator is met die formule bepaald: C = Q/U dan ook Ons nauwkeurige bepaling aangaande de resonantiefrequentie in een spoel kan zijn moeilijk, omdat een spoel en diode tevens een zekere (doch nauwelijks omvangrijke) capaciteit hebben. Bandbreedte Als een f res = f radiozender, dan zal een sensatie over de LC-kring dus het grootst zijn, zodat er geluid via de oortelefoon ofwel luidspreker komt. Boven ofwel bij de resonantiefrequentie, zal een sensatie dus afnemen. De twee frequenties waarbij een spanning met V kan zijn afgenomen, noemen we f h en f l.

We sturen jouw e-email door naar de desbetreffende leverancier. Gewoon gesproken ontvangen we binnen 24 tot 48 uur ons reactie, die we direct naar je doorsturen. Wanneer wij het basisbestanddeel horen te bestellen, is dit in een meeste gevallen in ons week bij je in huis.

RC-oscillator Een RC-oscillator is ons oscillator bestaande uit ons versterker (de transistor) en een faseverschuivend netwerk het benodigd is om de terugkoppeling in een schakeling tot stand te bezorgen. Het speciale aan een RC-oscillator kan zijn het de versterker ons bepaalde faseverschuiving mag veroorzaken die bepalend kan zijn vanwege een manier aangaande versterking in een oscillator. Het mag inverterend zijn en niet-inverterend (in fase ofwel ook niet in periode trillen). Dit allereerste vindt plaats bij 180, dit 2e bij 0. Een eenvoudige schakeling over dezen oscillator kan zijn wanneer volgt: fig 8: Eenvoudige RC-oscillator 21

17 AM signalen zenden Oscillatoren Dit zenden aangaande AM signalen is gebaseerd op een theorie met de amplitudemodulatie, welke eerder kan zijn besproken. Bij dit zenden wordt uitgegaan over ons standaard signaal, de draaggolf. Deze is geproduceerd via de oscillator. Het is ons bepaalde schakeling die ons periodiek signaal op kan wekken. fig 5: Een oscillator Wij beginnen met een oscillator omdat hierbij de opwekking met het signaal begint. Daar zijn verschillende soorten oscillatoren met ieder hun eigen verschillende eigenschappen. Wij zullen een belangrijkste varianten hieronder doorspreken, eerst zullen we begrijpen op welke manier een oscillator in dit doorgaans in elkaar zit.

You have no obligation to purchase the middel once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

Zeker moet een ingang betreffende zo n versterker een ook niet te hoge sensatie benodigd hebben. Computerluidsprekers bestaan bestemd, omdat die weinig genoeg belasting op de kring leggen. Signaal betreffende een hoge en lage Q factor: een bandbreedte bepaalt En meteen iets aan de gevolgen. De schuifradio gaf voor de zender CAZ! ons resonantiefrequentie met 870 khz, wat dichtbij een 828 khz van een zender ligt. Het verschil mag om een paar redenen verklaard geraken: 2. Een LC-kring had misschien nog fijner op een zender ingesteld mogen geraken, zodat een resonantiefrequentie dichterbij de 828 khz kwam. twee. Niet louter de condensator bezit een zekere capaciteit. Een ontvanger bevat nog verdere componenten die ons kleine capaciteit beschikken over. Deze kan zijn vervolgens wel klein, doch mag toch de resonantiefrequentie beïnvloeden. We hebben louter betreffende de capaciteit met de condensator rekening gehouden. Montuur Blauw gaf voor de zender CAZ! als resonantiefrequentie zo n 200 khz verdere dan een werkelijke frequentie betreffende CAZ!. Hiervoorgaande redenen melden ons klein verschil, maar het grote verschil kan zijn alleen te verklaren betreffende een fout in een meting. De LCRmeter gaf een twijfelachtige meting aangaande een capaciteit aangaande de afstembare condensator. Hij gaf namelijk nauwelijks stabiele waarde. Dit kan zijn dus echt geoorloofd dat de capaciteit van de condensator ook niet helemaal klopt. 30

L 3 en L 2 dienen te nu respectievelijk geraken vernieuwen door C 4 en C twee. De versterkingsfactor kan zijn voor de Collpits-oscillator op dezelfde manier te berekenen. Enkel dien jouw op here deze plaats de condensatoren via mekaar segmenten in plaats over de spoelen. Uitgezonderd de Collpits-oscillator met ons algemene emitter kan zijn er ook ons Collpits-oscillator met ons algemene fundering. Hierbij komen de radiosignalen via de derde condensator (C3) voor de massa die er ligt terecht. Hierdoor geraken daar nauwelijks signalen naar een transistor gestuurd en mag deze oscillator ook werken op hogere frequenties, wat wat de oscillator betreffende een algemene emitter ook niet mag. 19

26 Kristalradio s in praktijk Eenvoudigst mogelijke radio Werking Natuurlijk geraken er op heel wat verschillende frequenties signalen uitgezonden, zeker om 1 bepaald radiostation te ontdekken moet daar 3 signaal uitgefilterd geraken. Desalniettemin indien een ontvanger zich dichtbij ons zender aangaande ons radiostation bevindt, is dit signaal zo sterk het het al die verschillende verdringt. Dan kan zijn een filter ook niet nodig en mag ons AM radio enorm simpel samengesteld worden, zie de schakeling hiernaast. Zo n AM radio bestaan uit de eerstvolgende onderdelen: Antenne De antenne ontvangt dit signaal. Een antenne kan zijn gewoon een metalen stick ofwel lange draad die ervoor zorgt het er ons groot stuk metaal is waarmee de radiosignalen in aanraking aankomen. Diode De diode werkt mits detector. Metalen stok De ene kant betreffende een diode wordt met een antenne verbonden. De verschillende kant van de diode dien geaard geraken.

29 Problemen en verbeteringen Teneinde te beginnen betreffende montuur Blauw. Die heeft ons afstelbare condensator. In eerste instantie kwam daar nog nauwelijks geluid door de koptelefoon. Het bleek dus dat wij een zoveel essentiële condities vanwege juist ontvangst en geluid niet hadden aangewend. Wij gingen ten 1e wensen voor een aardeaansluiting, die cruciaal kan zijn voor een overduidelijk signaal. Het allerbelangrijkste is zeker wel de antenne. Toentertijd de lange antenne hoog en behalve hadden haken en daarnaast gezorgd hadden vanwege een aardeaansluiting, hadden we direct zeer overduidelijk, ruisloos radiogeluid. Een schuifradio gaf op deze manier verder klank. Echter was dit signaal heel wat zwakker. Dit voornaamste verschil met montuur Blauw kan zijn het een antenne bij deze radio op een aftakking over de spoel is aangesloten. We beschikken over over de leverancier aangaande dit bouwpakket desalniettemin als tips gekregen teneinde een antenne verder ergens anders met te sluiten. Toen werd het signaal veel duidelijker. Allebei de radio s beschikken over wij verder aangesloten op een setje computerluidsprekers. Mits dit volume op bestaan hoogst staat, kan zijn het geluid door een hele kamer hoorbaar. Gevolgen Met die een paar LC-kringen beschikken over wij een aantal metingen volbracht met ons LCR-meter. Die mag zelfinductie van de spoel, de capaciteit betreffende een condensator en weerstanden meten.

Voor is ons metalen stok benodigd die in de vloer steekt ofwel iemand anders geleidend voorwerp het zodra aarde gebruikt kan geraken, een waterkraan. Twee stukken draad Dit ene stuk (ongeveer 5 meter) fungeert indien antenne en kan zijn verbonden met een ene kant van de diode. Dit verschillende stuk draad is aangevoegd met een ander kant van de diode en dien geaard geraken. Kristal oortelefoon Die is verbonden met allebei de stukken draad. Zeker aan weerszijden betreffende een diode. Dit is cruciaal het een oortelefoon hoogohmig kan zijn, dus erg gevoelig. Het kan zijn benodigd daar dit signaal het binnenkomt niet versterkt is, daarom kan zijn er ook geen genoeg spanningsbron benodigd. Problemen en verbeteringen Deze radio simpele radio beschikken over wij geschapen volgens de schakeling op een afbeelding hierboven en uitgeprobeerd. Wij hebben de antenne hoog opgehangen en de aardeaansluiting over een stopcontact aangewend wanneer aarde. Er kwam geen geluid uit een oortelefoon, ruis noch info. 26

Our price kan zijn lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, we cannot opvoering you the price in catalog or the product page.

Tevens nu gaat een radiotechnologie zich steeds meer blijven maken totdat een omzetting betreffende analoog naar discreet bijkans direct is en het versturen betreffende radiogolven over de hele wereld mogelijk kan zijn buiten storingen en verschillende moeilijkheden. 6

Een bandbreedte kan zijn vervolgens: BW = f h f l Q-factor Ons maat wegens de selectiviteit aangaande ons LC-kring is een Q-factor. Naarmate een kring zwaarder is belast, neemt een Q-factor af. Hij is belast door de spoel, diode, oortelefoon en weerstanden. De Q-factor kan zijn ingeval volgt te berekenen: Q = f res / BW Wegens de kring kun jouw een denkbeeldige vervangende weerstand welke in reeks staat met de kring en ons weerstand die parallel staat met een kring bepalen. Een combinatie van welke twee geeft de totale belasting over een kring weer. De Q-factor kan zijn daar zeker afhankelijk van. 25

You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15